Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

CENNIKI

Czcionka:

AKTUALNY CENNIK  - od 1 września 2020

 

Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący następujące załączniki do zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Kryta Pływalnia.

2. Załącznik nr 2 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Pawilon Wielofunkcyjny i Stadion.

3. Załącznik nr 3 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Boisko/Lodowisko „OMEGA”.

4. Załącznik nr 4 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Korty.

5. Załącznik nr 5 – Cennik usług pozostałych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Traci moc:

1) Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

2) Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

3) Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2020 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer

 

 

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – KRYTA PŁYWALNIA

 

I. Ceny biletów wstępu na pływalnię przy ul. H. Trębickiego 10 (płatność z góry)

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Godziny pracy

do 1600

po 1600

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

10,00

0,25

12,00

0,30

2.

Normalny – 2 godzinny

15,00

0,25

18,00

0,30

3.

Ulgowy - 1 godzinny

7,00

0,20

9,00

0,20

4.

Ulgowy  - 2 godzinny

11,00

0,20

13,00

0,20

5.

Specjalny – 1 godzinny

7,00

0,15

7,00

0,15

6.

Feryjny/wakacyjny - 1 godzinny

4,00

0,10

-

-

7.

Bilet rodzinny – limit dwie godziny

50,00

0,45

50,00

0,45

Uwagi do tabeli:

Bilet ulgowy dotyczy:

  • osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji,
  • dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

Bilet specjalny dotyczy grup zorganizowanych przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp.

Bilet feryjny/wakacyjny dotyczy dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji. 

Bilet rodzinny – jest to opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).

Ceny zawierają podatek od towarów i usług.

II. Pozostałe ceny biletów wstępu na pływalnię przy ul. H. Trębickiego 10

1. Opiekun/rodzic dziecka nie korzystający ze strefy mokrej może wejść z dzieckiem do szatni po pobraniu paska. Wejście jest bezpłatne do 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu zostanie naliczona opłata wynosząca 0,50 zł za każdą minutę.

2. Ustala się cenę biletu wejściowego ulgowego na basen dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka  i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług – 6,00 zł/ godz. (w okresie ferii zimowych/wakacji – 4 zł/godz.). Dopłata powyżej 1 godziny wynosi 0,10 zł/min.

3. Ustala się opłatę za zgubiony lub zniszczony kluczyk – 30 zł brutto.

4. Ustala się minimalną cenę biletu wejściowego na pływalnię dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu i rekreacji, dla których MOSiR jest partnerem na podstawie zawartej umowy:

1) bilet wstępu na basen normalny – 11,00 zł brutto/godz.,

2) bilet wstępu na basen normalny – 17,00 zł brutto/2godz.,

3) bilet wstępu na basen ulgowy – 7,00 zł brutto/godz.,

4) bilet wstępu na basen ulgowy – 13,00 zł brutto/2 godz.,

5) bilet wstępu na zajęcia fitness – 12,00 zł brutto/zajęcia.

Wejście na podstawie karty użytkownika upoważniającej do skorzystania z usług.

5. Do wejścia bezpłatnego na basen uprawnione są;

1) Dzieci do lat 3 pod opieką osoby dorosłej.

2) Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

3) Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat.

4) Weterani i weterani poszkodowani po okazaniu legitymacji.

6. Korzystanie z sauny przy pływalni przy ul. Trębickiego w godzinach 1700 – 2130 (w soboty, niedziele i święta od 1500do 2030) w cenie biletu wejściowego na basen. Możliwa rezerwacja sauny w godzinach wcześniejszych w cenie 30 zł brutto za 30 minut. W przypadku rezerwacji konieczne jest wykupienie biletu wstępu na basen wg obowiązującej ceny.

7. Ustala się cenę wynajmu całego basenu w celu organizacji zajęć w wysokości 600 zł brutto. W przypadku wynajmu całego basenu należy zawrzeć stosowną umowę z MOSiR.

III. Ceny karnetów uprawniających do korzystania z pływalni z dodatkową 15 procentową ulgą dotyczącą biletów normalnych na basen

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi 

Okres ważności

Cena brutto

1.

Karnet wartościowy na basen – 60,00

2 miesiące

60,00 zł / karnet

2.

Karnet wartościowy na basen – 130,00

4 miesiące

130,00 zł / karnet

3.

Karnet wartościowy na basen – 200,00

6 miesięcy

200,00 zł / karnet

Zasady korzystania z karnetów

1. 15 procentowa ulga liczona jest od ceny biletu normalnego obowiązującego w określonych godzinach wejścia na basen.

2. Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet
w wysokości 5 zł brutto.

3. Po dokonaniu rezerwacji karnet może służyć również na korzystanie z usług kręgielni, które posiadają taką samą stawkę VAT (bez 15% ulgi).

4. Ważność karnetu w zależności od rodzaju liczona jest od 2 do 6 miesięcy od ostatniego doładowania, pozostała na karnecie kwota może być wykorzystana po doładowaniu karnetu.

5. Karnety, których nie doładowano przez okres 12 miesięcy od utraty ważności zostają automatycznie anulowane.

 

IV. Pozostałe ceny

1. Ceny zajęć aqua aerobic oraz nauki pływania

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena brutto  

1.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia aqua aerobik

15,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

2.

Karnet wstępu imienny na zajęcia aqua aerobik – 6 wejścia, ważny 60 dni

60,00 zł/karnet + bilet wstępu

3.

Nauka pływania indywidualna – 30 minut

40,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

4.

Nauka pływania indywidualna – 45 minut

55,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

5.

Nauka pływania grupowa (2 osoby) – 45 minut

40,00 zł/osoba/zajęcia + bilet wstępu

6.

Grupowa nauka pływania dla dzieci i młodzieży – 10 zajęć

200,00 zł + bilety wstępu

Uwagi do tabeli:

1. Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet
w wysokości 5 zł brutto.

2. W przypadku karnetów imiennych pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości.

 

2. Ceny biletów za korzystanie z kręgielni, bilardu, air hokeja i piłkarzyków, ścianki wspinaczkowej

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena brutto  

Dni powszednie

1.

Bilet wstępu na kręgielnię

40,00 zł/tor/godz.

2.

Bilet wstępu na mini kręgielnię

30,00 zł/tor/godz.

3.

Bilet wstępu na kręgielnię feryjny/wakacyjny

20,00 zł/tor/godz.

4.

Bilet wstępu na mini kręgielnię feryjny/wakacyjny 

15,00 zł/tor/godz.

5.

Wypożyczenie obuwia (para)

3,00 zł/wejście

6.

Bilard

20,00 zł/godz.

Soboty, niedziele i święta

7.

Bilet wstępu na kręgielnię

50,00 zł/tor/godz.

8.

Bilet wstępu na mini kręgielnię

40,00 zł/tor/godz.

9.

Wypożyczenie obuwia (para)

3,00 zł/wejście

10.

Bilard

20,00 zł/godz.

Uwagi do tabeli:

1. Bilet wstępu na kręgielnię feryjny/wakacyjny i bilet wstępu na mini kręgielnię feryjny/wakacyjny dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 16.00.

2. Istnieje możliwość wykupienia biletu wstępu na kręgielnię i bilard na ½ godziny jeśli to nie koliduje z harmonogramem kręgielni. 

 

Pozostałe usługi:

1. Opłata za korzystanie z air hokeja i piłkarzyków wynosi – 2,00 zł brutto, 4,00 zł brutto, 5,00 zł brutto i oznacza odpowiednio ilość gier 1, 2 i 3. Opłata dokonywana jest poprzez automaty wrzutowe w automatach veddingowych.

2. Cena brutto za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej dla 2 osób 20,00 zł brutto/ 1 godzina. Konieczna wcześniejsza rezerwacja.

3. Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne mogą wynająć  2 tory kręgielni w cenie 50,00 zł za godzinę. Cena zawiera wypożyczenie obuwia.

4. Ustala się cenę biletu wejściowego na kręgielnię dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług – 20,00 zł/godz. za jeden tor.

5. Ustala się cenę za wypożyczenie obuwia na kręgielnię dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług – 3,00 zł/parę.

 

3. Ceny zajęć z oferty fitness oraz pozostałe

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena brutto

1.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia z oferty fitness

15,00 zł/zajęcia

2.

Jednorazowy bilet wstępu na warsztaty

30,00 zł/zajęcia

3.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 4 wejścia, ważny 45 dni

50,00 zł/karnet

4.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 8 wejścia, ważny 45 dni

80,00 zł/karnet

5.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 12 wejścia, ważny 45 dni

90,00 zł/karnet

6.

Karnet wstępu na zajęcia rekreacyjno-gimnastyczne dla dzieci i młodzieży do lat 18 – 4 wejścia, ważny 60 dni 

30,00 zł/karnet

7.

Karnet wstępu na zajęcia dla cheerleaderek -  4 wejścia, ważny 60 dni

20,00 zł/karnet

8.

Karnet wstępu na zajęcia dla cheerleaderek -  8 wejść, ważny 60 dni

40,00 zł/karnet

9.

Karnet wstępu na naukę gry w szachy dla dzieci i młodzieży – 4 wejścia, ważny 60 dni

20,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1. Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto.

2. Zajęcia pokazowe/promocyjne – bezpłatne (pierwsze wejście).

3. W przypadku karnetów imiennych pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości.

 

4. Ceny wynajmu obiektów przy ul. Trębickiego 10

Lp.

Rodzaj pomieszczeń

Cena brutto 

1.

Cała hala sportowa (zajęcia, imprezy sportowe)

140,00 zł/godz.

2.

Cała hala sportowa (zajęcia , imprezy pozasportowe)

300,00 zł/godz.

3.

1/3 hali (zajęcia, imprezy sportowe)

50,00 zł/godz.

4.

2/3 hali (zajęcia, imprezy sportowe)

100,00 zł/godz.

5.

Sala sportów walki

60,00 zł/godz.

6.

Sala fitness

70,00 zł/godz.

7.

Mała sala fitness

50,00 zł/godz.

8.

Sala szkoleniowa

60,00 zł/godz.

9.

Zaplecze sanitarne wraz z szatnią i ciągiem komunikacyjnym (parter)*

110,00 zł/godz.

*Dotyczy imprez sportowych i rekreacyjnych, których MOSiR nie jest organizatorem.

 

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – PAWILON WIELOFUNKCYJNY I STADION

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto 

1.

Wynajem całej hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

90,00 zł/godz.

2.

Wynajem całej hali sportowej (zajęcia , imprezy pozasportowe)

220,00 zł/ godz.

3.

Wynajem 1/3 hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

40,00 zł/godz.

4.

Wynajem 2/3 hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

60,00 zł/godz.

5.

Wynajem sali ciężarowni

60,00 zł/godz.

6.

Wynajem sali fitness

70,00 zł/godz.

7.

Wynajem sali sportów walki

50,00 zł/godz.

8.

Wynajem stadionu

350,00 zł/godz.

9.

Wynajem stadionu i zaplecza sanitarnego wraz z szatnią i ciągiem komunikacyjnym

450,00 zł/dobę

10.

Wypożyczenie bateco

350,00 zł/dobę

11.

Wypożyczenie zraszacza turbinowego

150,00 zł/tydzień

12.

Karnet wstępu na saunę – 5 wejść, ważny 90 dni 

100,00 zł/karnet

13.

Karnet wstępu normalny na tenis stołowy/badminton – 8 wejść, ważny 60 dni (1wejście = 1 osoba)

60,00 zł/karnet

14.

Karnet wstępu ulgowy na tenis stołowy/badminton – 8 wejść, ważny 60 dni (1wejście = 1 osoba)

40,00 zł/karnet

 

Uwagi do tabeli:

1. Karnet wstępu ulgowy na tenis stołowy/badminton dotyczy:

  • osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji,
  • dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i  młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2. Opłatę za w/w usługi można dokonać w kasie MOSiR przy ul. Trębickiego 10 w godzinach funkcjonowania pływalni. W Pawilonie Wielofunkcyjnym można będzie natomiast korzystać z w/w karnetów  i rozliczać usługi.

3. Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto. 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – BOISKO/LODOWISKO „OMEGA”

I. Ceny biletów wstępu i innych usług – lodowisko

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

7,00

0,20

9,00

0,25

2.

Normalny – 2 godzinny

12,00

0,20

14,00

0,25

3.

Ulgowy – 1 godzinny

5,00

0,15

7,00

0,20

4.

Ulgowy – 2 godzinny

8,00

0,15

11,00

0,20

5.

Bilet wstępu grupowy szkolny

4,00

0,10

4,00

0,10

6.

Bilet wstępu feryjny

2,00

0,05

-

-

Lp.

Dodatkowe usługi – lodowisko

Stawka (w zł)

1.

Wypożyczenie łyżew

5,00 za parę/wejście

2.

Wypożyczenie łyżew w okresie ferii

3,00 za parę/wejście

3.

Ostrzenie łyżew

15,00 za parę

4.

Wypożyczenie kasku

2,00 za sztukę/wejście

5.

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy na łyżwach

2,00 za sztukę/wejście

Uwagi do tabeli:

1. Bilet wstępu ulgowy – dotyczy dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz studentów do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryt/rencista, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji.

2. Bilet wstępu grupowy szkolny – dotyczy grup zorganizowanych uczniów (grupa od 10 do 15 osób plus opiekun).

3. Bilet wstępu feryjny – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 1600 w dni powszednie.

4. Wypożyczenie łyżew w okresie ferii – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Stawka cenowa obowiązuje w dni powszednie do godziny 1600.

5. Płatność z góry.

6. Naliczanie minutowe powyżej 1 godziny.

 

II. Ceny biletów wstępu i innych usług – boisko wielofunkcyjne 

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto 

1.

Bilet wstępu normalny

6,00 zł/wejście

2.

Bilet wstępu ulgowy

3,00 zł/wejście

3.

Bilet wstępu wakacyjny

1,00 zł/wejście

4.

Wynajem całego boiska

50,00 zł/godzinę

5.

Karnet wstępu normalny – 10 wejść , ważny 60 dni

40,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1. Bilet wstępu ulgowy – dotyczy dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz studentów do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryt/rencista, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji.

2. Bilet wstępu wakacyjny – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 1600 w dni powszednie.

3.Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto.

 

III. Pozostałe ceny biletów – OMEGA

Lp.

Rodzaj świadczonych usług – lodowisko OMEGA

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Bilet wstępu ulgowy na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków)

8,00

0,15

8,00

0,15

 

2.

Bilet wstępu ulgowy feryjny na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków) – obowiązuje w dni powszednie do godziny 16.00

6,00

0,10

-

-

Lp.

Rodzaj świadczonych usług – boisko OMEGA

Stawka cenowa

1.

Bilet wstępu ulgowy na boisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 

2,00 zł/wejście

 

 

 

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – KORTY

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto 

do 1600

po 1600

1.

Bilet wstępu na tenis ziemny 

16,00 zł/godz.

20,00 zł/godz.

2.

Wypożyczenie rakiety

7,00 zł/godz.

3.

Wypożyczenie maszyny do podawania piłek

15,00 zł/godz.

4.

Karnet wstępu tenis ziemny – 10 godzin , ważny 60 dni

160,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1. Zakup biletu wstępu lub karnetu uprawnia do korzystania z jednego kortu.

 

 

CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – obowiązuje na wszystkich obiektach

1. Opłaty wpisowego na organizowane imprezy sportowe i rekreacyjne 

Lp.

Nazwa imprezy

Cena brutto wpisowego na organizowaną imprezę

1.

Amatorska Liga Piłki Nożnej

300,00 zł

2.

Amatorska Liga Piłki Siatkowej

300,00 zł

3.

Liga Bowlingowa

300,00 zł

4.

Turniej Tenisa Ziemnego

20,00 zł

5.

Turniej Tenisa Stołowego

10,00 zł

6.

Brydż Liga

120,00 zł

7.

Półkolonie (wakacje i ferie zimowe)

350,00 zł

2. Opłaty za wynajem powierzchni reklamowej na obiektach ośrodka – 20,00 zł brutto za m2 miesięcznie 

1) Na wniosek organizacji działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w ramach porozumienia z Ośrodkiem usługa jest bezpłatna, ale z ograniczeniem do 6 m2 powierzchni na każdą reklamę oraz maksymalnie dwóch reklam danego podmiotu. Przy wynajmie większej powierzchni obowiązuje 50% ceny.

2) Dla obliczenia powierzchni reklamy o nieregularnym kształcie przyjmuje się możliwie najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym zmieści się reklama.

3. Pozostałe uwagi:

1) Zakłady pracy mogą ubiegać się o korzystanie z obiektów na dogodniejszych warunkach określanych w umowie bądź porozumieniu.

2) MOSiR udostępnia bezpłatnie miejskie obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne Klubom Sportowym realizującym zadania własne Miasta z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1