Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

Klauzule informacyjne

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW MOSIR W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  2. związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, reklamacji, odszkodowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  3. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
  4. promocji i informowania o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej poprzez publikację zdjęć, filmów w publikacjach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody,
 4. Podanie danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionych celach od lit a) do lit. c) może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, a nie podanie ich może ograniczyć lub uniemożliwić realizację usług. Podanie danych zbieranych na podstawie zgody w celach publikacji wizerunku jest dobrowolne.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów w szczególności wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6. prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W MOSIR W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Dane osobowe w będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art.6 ust.1 lit. e) i f) RODO zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą tak długo jak techniczne dostępne jest miejsce na dysku urządzenia rejestrującego, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Termin przechowywania może być przedłużony w przypadku, w którym nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.
 5. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej tj. Lodowisko/boisko wielofunkcyjne OMEGA przy ul. H. Trębickiego 10 wraz z przylegającym obszarem, Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. H. Trębickiego 10 wraz z przylegającym obszarem w tym: klatki schodowe, korytarze, hala sportowa, pływalnia, obszarze gdzie znajdują się szafki/depozyty klientów z wyłączeniem przebieralni .
 6. Zbieranie danych osobowych przetwarzanych w wyżej wymienionym celu odbywa się poprzez  przebywanie w obszarze monitorowanym.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
 9. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo dostępu do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.
 11. W oparciu o zarejestrowane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW MOSIR W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: mosir@mosir.ostrowmaz.pl
 3. Dane osobowe administrator będzie przetwarzał na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów w szczególności wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .
 8. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6. prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1